Algemene voorwaarden ChangeCreators

Definities

 • Opdrachtnemer

ChangeCreators B.V., gevestigd Koninginneweg 99, 1211 AP Hilversum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 34227193.

 • Opdrachtgever

De natuurlijke persoon, handelende in hoedanigheid van beroep en/of bedrijf, of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten, adviezen of Werkzaamheden.

 • Kandidaat

Een door Opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon (medewerker of uitkeringsgerechtigde) die door ChangeCreators voor begeleiding is geaccepteerd.

 • Bescheiden

Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken en/of goederen, waaronder schriftelijke stukken gegevensdragers, of al dan niet digitale gegevens, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen of al dan niet digitale Bescheiden.

 • Werkzaamheden

Alle diensten, adviezen of Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de diensten, adviezen en/of Werkzaamheden, zoals vermeld in de opdracht (bevestiging) ofwel die mondeling zijn overeengekomen.

 • Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • Verwerking

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 • Betrokkene

Geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte Persoonsgegevens betrekking hebben.

 • Inbreuk in verband met Persoonsgegevens

Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerktegegevens (‘Datalek’).

 • Toezichthoudende autoriteit

Een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van Persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en offertes die ten behoeve van Opdrachtgever door Opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden worden aangegaan, uitgevoerd en/of uitgebracht. Wijzigingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts, indien en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en zonder voorbehoud schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst, aanvang en duur

Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en gelden voor de duur van de in de aanbieding omschreven periode, bij gebreke waarvan de looptijd van de aanbieding maximaal een duur heeft van twee maanden na dagtekening van de schriftelijke aanbieding. De inhoud van de in het kader van een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, productbeschrijvingen, etc. is zo nauwkeurig mogelijk opgesteld, maar daaraan kunnen geen rechten worden ontleend, behoudens en voor zover door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders is bevestigd aan Opdrachtgever. Aanbiedingen zijn altijd gebaseerd op het moment van de bij de aanbieding door Opdrachtgever verstrekte informatie.

De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging c.q. overeenkomst c.q. offerte door Opdrachtnemer retour is ontvangen dan wel op het tijdstip dat Opdrachtnemer tot uitvoering van enige opdracht is overgegaan, zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer.

Indien in een acceptatie door Opdrachtgever van een aanbieding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een door Opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding zijn aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijk kenbaar heeft gemaakt met deze toevoegingen c.q. afwijkingen ten opzichte van de aanbieding in te stemmen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld in de opdrachtbevestiging, overeenkomst dan wel offerte vanwege Opdrachtnemer en –bij gebreke van vermelding van enige looptijd – voor de duur van een jaar.

Wijze uitvoering opdracht; communicatie

Opdrachtnemer zal zich inspannen om de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de gebruikelijke professionaliteit en expertise binnen haar betreffende werkveld uit te voeren, alsmede de continuïteit in haar dienstverlening zo veel mogelijk te waarborgen. Opgegeven termijnen in verband met het verrichten van werkzaamheden en/of diensten gelden als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Opdrachtnemer voorziet de Opdrachtgever – in het kader van de overeengekomen voortgangsrapportages per dossier-van een inlogcode voor het klantportaal van ChangeCreators om de trajectvoortgang te monitoren. Indien opdrachtgever hier geen gebruik van wil maken of van opdrachtnemer verlangt voortgangsrapportages of andere informatie in een eigen systeem van de opdrachtgever te verwerken, zal opdrachtnemer dergelijke informatie slechts per post aan opdrachtgever doen toekomen of per beveiligd mailsysteem maar nimmer via e-mailcorrespondentie- ter waarborging van een passend beveiligingsniveau op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dat geval is Opdrachtnemer gerechtigd hier extra kosten voor in rekening te brengen.

De door Opdrachtnemer in het kader van haar opdracht uit te voeren diensten worden beschouwd als inspanningsverplichtingen, tenzij in Opdrachtbevestiging (offerte) uitdrukkelijk en specifiek het behalen van bepaalde resultaten is overeengekomen.

Opdrachtnemer is gerechtigd bepaalde Werkzaamheden uit te besteden na overleg met Opdrachtgever en behoudt daarbij echter de eindverantwoordelijkheid jegens Opdrachtgever.

Opdrachtgever is gehouden tijdige en volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en Opdrachtnemer zal datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer het recht in om inzicht te verkrijgen ter zake de arbeidsomstandigheden en de bedrijfsvoering bij Opdrachtgever en het recht om desgevraagd kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten ter beschikking kunnen worden gesteld met passende voorzieningen, waarbij de medewerkers van Opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht en tenslotte dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens, die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn.

De gevolgen van onjuiste of onvoldoende informatie door Opdrachtgever verstrekt ten aanzien van de omstandigheden waaronder de gespecificeerde eisen van Opdrachtgever gerealiseerd moeten worden, zijn voor rekening van Opdrachtgever. In het geval van mondelinge of telefonische informatie of verzoeken tot opdrachten of anderszins, aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor misverstanden, dan wel onjuist overgekomen informatie. Opdrachtgever is alsdan aansprakelijk voor de hieruit redelijkerwijs voortvloeiende (extra) kosten en bemoeienissen van Opdrachtnemer.

De gevolgen van verhindering, het onvoldoende c.q. niet meer meewerken c.q. niet reageren of het niet verschijnen van een Kandidaat zijn voor risico van Opdrachtgever in zijn hoedanigheid van werkgever c.q. uitkeringsverstrekker.

Met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van Opdrachtgever en de door hem aangegeven indicaties en richtlijnen ter zake de opdracht, is Opdrachtnemer gerechtigd de wijze te bepalen, waarop de gegeven opdracht uitgevoerd wordt. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever bij voorgenomen wijziging in de uitvoering van de opdracht zo spoedig mogelijk informeren. Voor zover in de aanbieding of de overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal Opdrachtnemer conform gangbare termijnen haar diensten verrichten.

Eventuele reiskosten van werknemer naar de locaties van Opdrachtnemer zijn voor rekening van Opdrachtgever, of Kandidaat en derhalve nimmer voor rekening van Opdrachtnemer.

Verstrekking van Bescheiden door Opdrachtgever

Opdrachtgever is altijd gehouden alle Bescheiden, die Opdrachtnemer overeenkomstig - zijn oordeel- nodig heeft voor het -volgens goed vakmanschapuitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze en op gewenste tijd zonder enig voorbehoud ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.

Voorts dient Opdrachtgever Opdrachtnemer altijd onverwijld, zonder enig voorbehoud, van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte te stellen, die voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na aanvang van de Werkzaamheden bekend worden en die betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de overgelegde Bescheiden.

Opdrachtnemer heeft het recht met onmiddellijke ingang de uitvoering van de opdracht op te schorten, zolang Opdrachtgever niet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan, zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van eventueel door Opdrachtgever (of derden) verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Geheimhouding en bepalingen van exclusiviteit

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, of indien de ene partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

Opdrachtnemer is in het bijzonder verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld alsmede de verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover de wet of andere regelgeving Opdrachtnemer een dwingende informatieplicht opleggen.

Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn niet gerechtigd de informatie die door de uitvoering van de opdracht werd verkregen aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

In afwijking van vorige leden is Opdrachtnemer gerechtigd, indien hij voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke of administratieve procedure de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens, informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar het oordeel van belang kunnen zijn in haar verdediging.

Opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van Bescheiden en informatie afkomstig van Opdrachtgever. Behoudens tegenbewijs wordt Opdrachtnemer geacht aan deze verplichting te hebben voldaan. Opdrachtgever verplicht zich eigen exemplaren c.q. afschriften van de Bescheiden en verstrekte informatie eveneens in haar eigen archief te behouden. Behoudens toerekenbare tekortkoming van de kant van Opdrachtnemer is het risico van beschadiging of teloorgaan van bij Opdrachtnemer of derden opgeslagen Bescheiden en/of informatie uitdrukkelijk voor Opdrachtgever.

Wijzigingen van de te leveren diensten

Partijen zijn – in goed overleg en voor zover schriftelijk nader overeengekomen – gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de te leveren diensten, dan wel de uitvoering daarvan en het tijdschema daarvan, voor zover de bepalingen van de overeenkomst tussen partijen dat toelaat.

Indien dergelijke wijzigingen extra kosten met zich meebrengen, zijn deze voor rekening van de partij, die de wijziging heeft voorgesteld, tenzij schriftelijk anders nader wordt overeengekomen. indien en voor zover nieuwe wet- en/of regelgeving ter zake wettelijke verplichtingen in het kader van verzuimbegeleiding tijdens de lopende overeenkomst aan de orde is, wordt deze geacht automatisch deel uit te maken van de lopende overeenkomst. Eventuele meerkosten, die hieruit voortvloeien als gevolg van werkzaamheden van Opdrachtnemer zullen kunnen worden doorberekend door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever op basis van dealsdan actuele tarieven.Te leveren eenmalige of kortstondige diensten, kunnen – zulks ter uitsluitende

beoordeling van Opdrachtnemer – met inachtneming van een annuleringstermijn van minimaal drie (3) werkdagen voor het overeengekomen aanvangstijdstip voor de uitvoering van deze diensten door Opdrachtgever worden geannuleerd. Diensten die niet tijdig zijn geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Bij annulering binnen de toegestane termijn zal Opdrachtnemer in beginsel slechts extern gemaakte en aantoonbare interne kosten als gevolg van de annulering aan Opdrachtgever in rekening kunnen brengen.

Verwerking Persoonsgegevens

Door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door Opdrachtnemer niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, tenzij Opdrachtnemer op grond van de Wet of de openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe bevoegde instantie te verstrekken.

Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de Verantwoordelijke in de zin van onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens en de op 25 mei 2016 van kracht geworden (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679), alle verplichtingen uit die Wet en Verordening zal naleven. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die jegens Opdrachtnemer mochten worden ingesteld op grond van deze Wet en Verordening waaronder begrepen alle boetes en of dwangsommen welke zijn opgelegd door een Toezichthoudende Autoriteit.

Opdrachtnemer heeft met haar leveranciers inzake verwerking van Persoonsgegevens Verwerkersovereenkomsten gesloten.

Intellectueel eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich altijd en exclusief alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot door haar aan Opdrachtgever verstrekte documentatie c.q. materiaal, dan wel materiaal dat Opdrachtnemer gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever.

Het is Opdrachtgever nadrukkelijk verboden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, dergelijk materiaal te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen

Opdrachtnemer is gerechtigd in algemene zin te publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden, waarbij Opdrachtnemer Opdrachtgever zal informeren, indien en voor zover de naam van Opdrachtgever in enige publicatie gebruikt zal worden. Opdrachtgever heeft het recht een dergelijke publicatie te verhinderen, indien daartoe zwaarwegende gronden aanwezig zijn.

Overmacht

Opdrachtnemer is in geval van overmacht niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

Onder overmacht wordt ook verstaan –naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen -: ziekte van de door Opdrachtnemer ter uitvoering ingeschakelde personen, of van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of niet tijdig kan presteren.

Indien de overmacht langer dan 60 (zestig) werkdagen duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst (voor het gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft) schriftelijk te ontbinden.

Aansprakelijkheid

Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door de toerekenbare niet nakoming van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de niet behoorlijke nakoming van haar verplichtingen, voor zover vastgesteld kan worden dat de uitvoering van haar verplichtingen niet in overeenstemming zijn met de beroepseisen, die Opdrachtgever in redelijkheid van Opdrachtnemer mag verwachten, met dien verstande dat Opdrachtgever Opdrachtnemer vooraf in gebreke moet hebben gesteld en na de vergunde termijn om alsnog na te komen vast is komen te staan dat Opdrachtnemer nog steeds toerekenbaar niet nakomt.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is echter in alle gevallen per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de voor (het desbetreffende onderdeel van) de opdracht overeengekomen prijs. Genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt, behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Opdrachtnemer. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Aansprakelijkheid is te allen tijde gelimiteerd tot het niveau van de maximaal verzekerde som uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, met inachtneming van de geldende voorwaarden van de desbetreffende polis.

Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen, die nodig zijn om de schade te beperken, waarvoor Opdrachtgever Opdrachtnemer aansprakelijk heeft gesteld c.q. wenst te stellen.

Opdrachtnemer is – behoudens opzet of grove schuld - niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, of tenietgaan van Bescheiden en informatie tijdens vervoer of tijdens verzending per post, internetgebruik of vervoer door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden. Opdrachtgever is in het bijzonder ook niet aansprakelijk voor schade, voor zover deze voortvloeit uit het feit dat Opdrachtgever of de bij hem in dienst zijnde Kandidaat de adviezen van Opdrachtnemer (zowel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer als na afronding daarvan) op enigerlei wijze niet of niet geheel opvolgt. Oneigenlijk gebruik van Kandidaat of Opdrachtgever van door Opdrachtnemer te beschikking gestelde lijsten, tools, systemen, zoekmachines, en andere instrumenten leidt nimmer tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen; een en ander indien en voor zover Opdrachtnemer krachtens de geldende afspraken met Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een dergelijke schade van een derde partij gehouden kan worden.

Opdrachtgever blijft – in hoedanigheid van werkgever van de Kandidaat - te allen tijde onverkort verantwoordelijk, aansprakelijk en draagplichtig voor aanspraken, die voortvloeien uit hoofde van de arbeidsovereenkomst met de betreffende Kandidaat. Daaronder worden mede begrepen eventuele extra financiële verplichtingen van de opdrachtgever op basis van een besluit van het UWV ter zake een loondoorbetalingsverplichting van de werkgever in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

De vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever – uit welke hoofde ook – jegens Opdrachtnemer verjaren na één jaar na het moment, waarop Opdrachtnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Prijzen en tarieven; facturering

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief btw, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd c.q. door Opdrachtnemer te maken kosten/gemaakte kosten, voor zover logischerwijs voortvloeiend uit de uitvoering van de opdracht en niet expliciet inbegrepen in de overeengekomen prijs.

Behoudens voor zover anders in de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging ter zake de wijze van factureren is vastgelegd, is Opdrachtnemer gerechtigd te factureren aan Opdrachtgever voor de totaal overeengekomen vergoeding bij aanvang van de overeenkomst, dan wel – zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer - na afronding van een bepaalde fase c.q. in ieder geval na het einde van elke maand ter zake de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Opdrachtnemer is gerechtigd jaarlijks per 1 januari haar prijzen en tarieven voor producten en diensten aan te passen in verband met de algemene stijging van lonen, salarissen en prijzen met 2%. Indien als gevolg van de introductie van een wettelijke regeling dan wel andere aantoonbare ontwikkelingen tussentijds een kostenstijging voor Opdrachtnemer aan de orde is, is Opdrachtnemer in beginsel gerechtigd per de datum van inwerkingtreding van de (wettelijke) maatregel deze kostenverhoging aan Opdrachtgever door te berekenen. De kosten verbonden aan door Opdrachtnemer op grond van (wettelijke) regelingen in te schakelen derden, zullen – indien die informatie niet gratis aan Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld – aan Opdrachtgever als extra kosten kunnen worden doorberekend.

Opdrachtnemer is gerechtigd aanvullend op de overeengekomen prijs te factureren, indien en voor zover de wachttijd in een overeengekomen traject nader overeengekomen periode van het gekozen traject nog niet is bereikt, dan wel sprake is van een loondoorbetalingsverplichting derde ziektejaar, als gevolg waarvan een stilzwijgende verlenging plaatsvindt van de trajectperiode met steeds drie maanden.

Opdrachtnemer is gerechtigd, ingeval een reeds verstrekte opdracht ten behoeve van uitvoering van Werkzaamheden met betrekking tot een specifieke Kandidaat geen doorgang kan vinden, dan wel wordt ingetrokken door Opdrachtgever, voordat uitvoering van de daarmee verband houdende werkzaamheden daadwerkelijk is aangevangen door Opdrachtnemer, om aan Opdrachtgever een bedrag in rekening te brengen van € 150,- ex btw, zulks ter compensatie van door Opdrachtnemer reeds gemaakte kosteninspanningen voor administratieve en voorbereidende Werkzaamheden. Dit laat echter onverlet, dat het Opdrachtnemer te allen tijde is toegestaan om Opdrachtgever te houden aan een reeds verstrekte opdracht met de daarbij behorende financiële afspraken ter zake. Het is aan Opdrachtgever uitsluitend om al dan niet in te stemmen met intrekking van een specifieke opdracht voor een bepaalde Kandidaat.

Betalingen termijnen en reclames

De betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 (veertien) werkdagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, door middel van storting ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op Werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft de Opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Als Opdrachtgever in gebreke of verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening – buiten rechte alsmede de gerechtelijke kosten – voor rekening van Opdrachtgever. Een en ander houdt onder meer in dat de in gebreke zijnde wederpartij – onverminderd eventuele proceskosten – ter zake van de kosten veroorzaakt door het in gebreke zijn, schuldig is een direct opeisbare som gelijk aan 25% van het factuurbedrag met een minimum van €70 dan wel, indien dit bedrag hoger is, de werkelijke incassokosten.

Indien Opdrachtgever met een door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle andere vorderingen die Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is Opdrachtgever over het bedrag van die vorderingen aan Opdrachtnemer een rente verschuldigd op de voet van het bepaalde in het vorige lid.

In geval van een opdracht door meerdere Opdrachtgevers, is iedere Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag.

Met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient Opdrachtgever schriftelijk binnen 7 (zeven) dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie, dan wel afronding van de (deel)werkzaamheden te reclameren, dan wel 7 (zeven) dagen na de ontdekking van het gebrek te reclameren, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.

Een reclame als in het vijfde lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever dient in alle gevallen het gedeelte van de factuur te voldoen, dat correspondeert met het niet-betwiste deel van de geleverde prestaties van Opdrachtnemer. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle (vorderings)rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame van rechtswege.

Opdrachtnemer is gerechtigd van Opdrachtgever op enig moment tijdens de uitvoering van de overeenkomst te verlangen, dat de verschuldigde betaling c.q. facturen door Opdrachtnemer worden geïnd door middel van een automatische incasso op basis van een daartoe te verlenen machtiging door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. In een dergelijk geval en op verzoek van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever daaraan desgewenst zijn medewerking verlenen.

Opschorting van de opdracht

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op zaken of Bescheiden van Opdrachtgever die nog geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan. 

Tussentijdse beëindiging

Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, is hij in verzuim en zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst:

 • de Overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
 • een en ander onverminderd de aan Opdrachtnemer overige toekomende rechten op basis van de wet.

In geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, dan wel beslaglegging op een aanmerkelijk deel van het vermogen van laatstgenoemde, zonder dat sprake is van opheffing daarvan binnen dertig dagen, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden met onmiddellijke ingang, zonder gehoudenheid tot schadevergoeding.

(Beëindiging van de dienst voor einde duur overeenkomst. Toegenomen arbeidsongeschiktheid) Indien de overeengekomen dienst een re-integratie spoor 2 traject betreft of een andere vorm van dienstverlening waarbij aspecten van ziekte verzuim van de Kandidaat een rol spelen dan eindigt de inspanningsverplichting van Opdrachtnemer de overeengekomen inspanningen uit de overeenkomst te leveren (voor het verstrijken van de overeengekomen duur uit de opdrachtbevestiging) op het moment dat Opdrachtnemer door Opdrachtgever in kennis wordt gesteld van een toegenomen arbeidsongeschiktheid tot 100% vastgesteld door een arbeidsdeskundige, waarbij geen re-integratie activiteiten meer kunnen worden uitgevoerd of wegens afgenomen arbeidsongeschiktheid en structurele terugkeer in spoor 1 eveneens vastgesteld door een arbeidsdeskundige. Deze bepaling is niet van toepassing als op verzoek van de opdrachtgever een re-integratie spoor 2 traject wordt omgezet in een outplacement traject.

(Beëindiging van de dienst voor einde duur overeenkomst. Plaatsing in een dienstbetrekking)Indien de overeengekomen dienst een begeleiding naar werk betreft waarbij het beoogde doel plaatsing in een andere dienstbetrekking is dan eindigt de inspanningsverplichting van Opdrachtnemer voor het verstrijken van de overeengekomen duur uit de opdrachtbevestiging) op het moment dat door de Kandidaat een aanbod voor een dienstbetrekking is geaccepteerd. Onder deze bepaling vallen in ieder geval diensten die worden aangeduid met de term “Outplacement” en daarnaast alle andere diensten waaruit bij de opdrachtbevestiging (offerte) blijkt dat het beoogde doel plaatsing in een dienstbetrekking buiten (of een andere dienstbetrekking binnen) Opdrachtgever is. Voor de definitie van 'plaatsing in een andere dienstbetrekking/baan' wordt verwezen naar wat op enig moment gangbaar is, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het bij plaatsing in een andere dienstbetrekking gaat om een betaalde dienstbetrekking voor tenminste 65% van de loonwaarde van de overeengekomen arbeid / of de uitkering ten tijde van de aanvang van opdracht.

Indien de inspanningsverplichting voor Opdrachtnemer eerder eindigt dan de overeengekomen duur van de overeenkomst zoals vermeld in  lid toegenomen arbeidsongeschiktheid en lid plaatsing in een dienstbetrekking (dan blijven niettemin alle bepalingen van deze overeenkomst die bedoeld zijn om na de beëindiging van de overeenkomst geldig te blijven tussen de partijen bestaan, in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de overeengekomen prijs en betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van onder meer vertrouwelijkheid van gegevens.

Nederlands recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen zo veel mogelijk worden opgelost c.q. beslecht op minnelijke wijze, al dan niet met behulp van een externe deskundige (mediator of externe accountant), zoals alsdan nader overeen te komen tussen partijen, onverlet het recht van iedere partij om te allen tijde bij enig geschil de bevoegde rechter te benaderen om uitspraak te doen in het geschil, waarbij de bevoegde rechter zal zijn de rechter, die bevoegd is in het arrondissement waar de gedaagde partij statutair is gevestigd.

Wijziging van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen wijzigingen. Indien de wijzigingen van dien aard zijn dat kennismaking aan Opdrachtgever verplicht dan wel gewenst is, dan zal Opdrachtnemer deze per e-mail delen met Opdrachtgever.

Deze algemene voorwaarden kunnen tevens periodiek worden herzien ten gevolge van onder andere veranderende wet- en regelgeving. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover per e-mail informeren. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is ieder moment op te vragen bij Opdrachtnemer of te downloaden van haar website.

Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laaste aangepast op 1 februari 2022